Het nieuwestads weeshuis logo

Subsidie & aanvraag

Wolken

Aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties, lokaal of landelijk, om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Instellingen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die een rechtspersoon zijn
 • Gesubsidieerde instellingen als overheidssteun aantoonbaar tekort schiet
 • In principe moeten meerdere partijen (de aanvrager zelf, andere fondsen, sponsoren) meebetalen aan de activiteit

Voor welke doelen kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

 • Eenmalige activiteiten die ten goede komen aan de jeugd of aan een sociaal en/of maatschappelijk doel in de gemeente Leeuwarden
 • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden

Niet in aanmerking komen:

 • Activiteiten met een commercieel karakter, een uitgesproken politiek of religieus karakter en projecten t.b.v. individuele personen;
 • Door particulieren ingediende initiatieven;
 • Projecten die door de aanvrager uit eigen vermogen zouden kunnen worden gefinancierd;
 • Niet- project gebonden aanvragen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten;
 • Een al gestart of voltooid project.

Aanvragen

Het bestuur vergadert vier maal per jaar: in maart, juni, september en december.
Een aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering behandeld, als deze voor de eerste dag van de betreffende vergadermaand is ingezonden.

In onderstaand schema staan de uiterste indientermijnen:

De door u te organiseren activiteit vindt plaats in: Uw verzoek moet in ons bezit zijn voor: Uw verzoek wordt behandeld in de bestuursvergadering van: 
januari
februari
maart
1 december december
april
mei
juni
1 maart maart
juli
augustus
september
1 juni juni
oktober
november
december
1 september september

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is. 

Na ontvangst van de aanvraag krijgt u een bevestiging per e-mail met in de bijlage uw aanmeldingsformulier in PDF.

Het kan zijn dat het bestuur aanvullende informatie vraagt of de aanvragende organisatie bezoekt. Het bestuur toetst of de aanvraag binnen de criteria past en bepaalt de hoogte van de bijdrage. De aanvrager wordt schriftelijk bericht over het genomen besluit.

Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk; een eenmaal afgewezen verzoek wordt in ongewijzigde vorm niet opnieuw in behandeling genomen.

Van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd kan na afloop een financiële verantwoording worden gevraagd.

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met de privacy van de persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag aanlevert.

Subsidie aanvragen ›Subsidie aanvragen

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is. 

Subsidie aanvragen ›
Procedure van aanvragen en afhandelen
 1. Aanvragen moeten financieel degelijk zijn onderbouwd.

 2. De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis slechts 4 keer per jaar vergadert (vergaderschema staat op de site). Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren worden niet in behandeling genomen.

 3. Alleen aanvragen die zijn ingediend d.m.v. een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website) en die voorzien zijn van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

 4. Elke aanvraag wordt bevestigd met vermelding van de verdere procedure en eventuele additionele voorwaarden.

 5. Het bestuur kan besluiten extra informatie aan te vragen en om verantwoording achteraf verzoeken.

 6. Het bestuur kan randvoorwaarden stellen bij de uitbetaling van de toegekende subsidie.

 7. Over het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van toewijzing/afwijzing.

 8. Blijkt de bijdrage achteraf voor een ander doel te zijn aangewend, of is de verantwoording niet deugdelijk dan kan de verstrekte bijdrage teruggevorderd worden. In de toekenningsbrief is hierover een standaard passage opgenomen.


Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl