Het nieuwestads weeshuis logo

Privacyverklaring

Wolken

Privacyverklaring

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, gevestigd in Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.hetnieuwestadsweeshuis.nl

Postadres: Postbus 2544, 8901 AA  Leeuwarden

De secretaris van de stichting is namens het bestuur verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van de stichting. Op dit moment is dat Bea Aitton. Zij is te bereiken via info@hetnieuwestadsweeshuis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Het Nieuwe Stads weeshuis verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een verzoek voor een financiële bijdrage bij ons indient of heeft ingediend en hiertoe uw gegevens zelf heeft verstrekt.

Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze stichting heeft niet de intentie gegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetnieuwestadsweeshuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen van uw verzoek voor financiële ondersteuning en de inhoudelijke en financiële afhandeling daarvan
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Het Nieuwe Stads weeshuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis) tussen zit.

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis gebruikt sofware die aanvragers de mogelijkheid biedt een verzoek in te dienen en de benodigde informatie en bijlagen aan te leveren. De software vergemakkelijkt de behandeling van de aanvragen en biedt de mogelijkheid om de informatie overzichtelijk te bewaren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Gehonoreerde verzoeken: van gehonoreerde verzoeken bewaren we alle informatie voor een periode van 10 jaar. De documenten die persoonsgegevens bevatten van contactpersonen worden na 10 jaar vernietigd, tenzij eerder en/of anders aangegeven door de aanvragende organisatie
 • Afgewezen aanvragen: van afgewezen aanvragen wordt alle informatie 1 jaar bewaard. Na deze periode wordt de documentatie vernietigd.

Delen van gegevens met derden

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Het  Nieuwe Stads weeshuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetnieuwestadsweeshuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR ( de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis wil u tevens op wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hetnieuwestadsweeshuis.nl .Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Procedure van aanvragen en afhandelen
 1. Aanvragen moeten financieel degelijk zijn onderbouwd.

 2. De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis slechts 4 keer per jaar vergadert (vergaderschema staat op de site). Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren worden niet in behandeling genomen.

 3. Alleen aanvragen die zijn ingediend d.m.v. een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website) en die voorzien zijn van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

 4. Elke aanvraag wordt bevestigd met vermelding van de verdere procedure en eventuele additionele voorwaarden.

 5. Het bestuur kan besluiten extra informatie aan te vragen en om verantwoording achteraf verzoeken.

 6. Het bestuur kan randvoorwaarden stellen bij de uitbetaling van de toegekende subsidie.

 7. Over het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van toewijzing/afwijzing.

 8. Blijkt de bijdrage achteraf voor een ander doel te zijn aangewend, of is de verantwoording niet deugdelijk dan kan de verstrekte bijdrage teruggevorderd worden. In de toekenningsbrief is hierover een standaard passage opgenomen.


Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl