Het nieuwestads weeshuis logo

Over ons

Wolken

Over Het Nieuwe Stads Weeshuis

Vroeger

In 1676 opende het Nieuwe Stadsweeshuis zijn deuren aan het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden, nu het Natuurmuseum Fryslân. Tot in het jaar 1953 groeiden hier duizenden kinderen op.
Kinderen uit arme gezinnen en weeskinderen die dankzij het weeshuis overleefden en later hun eigen plek in de maatschappij konden zoeken.

handwerken

Van weeshuis naar stichting

Halverwege de vorige eeuw waren de sociale omstandigheden zodanig dat het weeshuis overbodig werd en de deuren sloot. Maar dat was niet het einde van het Nieuwe Stadsweeshuis.
Op initiatief van de gemeente Leeuwarden werd een stichting opgericht die het vermogen ging beheren.
Dit vermogen was ontstaan door nalatenschappen en schenkingen en bestond voornamelijk uit landerijen, aandelen en obligaties. Uit de opbrengsten – pacht en rente – kunnen de genoemde doelen financieel worden gesteund.

kaart_oud_nswh


Jeugd in de gemeente Leeuwarden

Het doel van de stichting is om deze opbrengsten in de eerste plaats ten goede te laten komen aan de jeugd in de gemeente Leeuwarden, met name de kansarmen onder hen. Een doelstelling die 100% in de lijn ligt van de oorspronkelijke taak van het weeshuis. Daarnaast ondersteunt de stichting ook algemeen maatschappelijke en culturele doelen. En hiermee heeft de stichting een relatief onzichtbare, maar zeer belangrijke taak in de Leeuwarder samenleving. Zij beheert het vermogen naar beste kunnen. Zij houdt zich aan de statutair vastgelegde doelstellingen.

De jeugd heeft de toekomst

De stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis wil tot in de verre toekomst haar doelen nastreven.
Zij ontvangt daarom graag goed onderbouwde aanvragen. Als aan de criteria wordt voldaan, ligt de drempel vaak lager dan gedacht.
Zo kan in samenwerking met diverse organisaties aan Leeuwarder kinderen geboden worden waar ze recht op hebben: een jeugd die de basis vormt voor een goed en zelfstandig leven.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mevrouw A.H. de Pree, voorzitter, mevrouw B.G.J. Aitton secretaris, de heer A.J. Diks, penningmeester, mevrouw G.M. Adema, de heer R. Baarsma, de heer E. Ennema, de heer E.P. Kisjes, mevrouw N. van Uitert en de heer W. Wieling.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
U kunt deze downloaden als PDF

Staat van Baten en Lasten 2021/2022
U kunt deze downloaden als PDF

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
U kunt deze downloaden als PDF

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
KvK nummer 41001251, RSIN 003655726Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Procedure van aanvragen en afhandelen
  1. Aanvragen moeten financieel degelijk zijn onderbouwd.

  2. De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis slechts 4 keer per jaar vergadert (vergaderschema staat op de site). Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren worden niet in behandeling genomen.

  3. Alleen aanvragen die zijn ingediend d.m.v. een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website) en die voorzien zijn van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

  4. Elke aanvraag wordt bevestigd met vermelding van de verdere procedure en eventuele additionele voorwaarden.

  5. Het bestuur kan besluiten extra informatie aan te vragen en om verantwoording achteraf verzoeken.

  6. Het bestuur kan randvoorwaarden stellen bij de uitbetaling van de toegekende subsidie.

  7. Over het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van toewijzing/afwijzing.

  8. Blijkt de bijdrage achteraf voor een ander doel te zijn aangewend, of is de verantwoording niet deugdelijk dan kan de verstrekte bijdrage teruggevorderd worden. In de toekenningsbrief is hierover een standaard passage opgenomen.


Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl