Het nieuwestads weeshuis logo

Stichting Welcome to the Village

Wolken

Stichting Welcome to the Village

Voor het onderdeel Social Design.
De foto is gemaakt door: Lucas Kemper


Bekijk ook deze voorbeelden


Stichting Stoereloer

Project SPONS!

Sport Fryslân

Mega Fries Sportfestijn, Leeuwarden.

Subsidie aanvragen? Waarom niet?

De stichting ontwikkelt de activiteiten niet zelf. Het is aan organisaties om een aanvraag te doen. Op basis van doelstelling en beleid zijn criteria opgesteld voor de beoordeling van een subsidieverzoek. De stichting heeft zo sinds haar oprichting vele activiteiten ondersteund.

Subsidiecriteria bekijken
Procedure van aanvragen en afhandelen
  1. Aanvragen moeten financieel degelijk zijn onderbouwd.

  2. De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis slechts 4 keer per jaar vergadert (vergaderschema staat op de site). Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren worden niet in behandeling genomen.

  3. Alleen aanvragen die zijn ingediend d.m.v. een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website) en die voorzien zijn van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

  4. Elke aanvraag wordt bevestigd met vermelding van de verdere procedure en eventuele additionele voorwaarden.

  5. Het bestuur kan besluiten extra informatie aan te vragen en om verantwoording achteraf verzoeken.

  6. Het bestuur kan randvoorwaarden stellen bij de uitbetaling van de toegekende subsidie.

  7. Over het besluit wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van toewijzing/afwijzing.

  8. Blijkt de bijdrage achteraf voor een ander doel te zijn aangewend, of is de verantwoording niet deugdelijk dan kan de verstrekte bijdrage teruggevorderd worden. In de toekenningsbrief is hierover een standaard passage opgenomen.


Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Postbus 2544
8901 AA Leeuwarden

E: info@hetnieuwestadsweeshuis.nl